NIEWIERZPLOT.COM > Z KRAJU
Warszawa sparali?owana!

Ulice Warszawy od kilku dni s? zakorkowane. Nie sposób przemieszcza? si? po mie?cie samochodami, czy ?rodkami komunikacji miejskiej.

Nasi wys?annicy wyruszyli w teren, by pomimo niesprzyjaj?cych warunków pozna? przyczyny zaistnia?ej sytuacji oraz wysondowa? przybli?ony termin prze?amania komunikacyjnego impasu.

Okaza?o si?, i? jak zwykle figla sp?ata?a nam kapry?na aura. Dyrektor Zarz?du Dróg Miejskich, mgr B.E. Ton wystosowa? o?wiadczenie, w którym informuje, i? po prostu naszych drogowcóE zaskoczy?a wiosna.

- Zawiod?a komunikacja mi?dzy grupami roboczymi - o?wiadczy? dyr. Ton. Nasi pracownicy z Mokotowa, widz?c jedn? jaskó?k?, zignorowali ten znak wiedz?c, ?e to przecie? jeszcze o niczym nie ?wiadczy. Przynajmniej w temacie wiosny. Równocze?nie podobne obserwacje poczyni?y inne ekipy i podobnie te? zareagowa?y.

W efekcie, piaskarki nieustannie rozsypywa?y piasek po ulicach. A? do dzi?, kiedy to okaza?o si?, ?e jego warstwa jest tak gruba, i? uniemo?liwia wyjazd ci??arówek na miasto.

W trybie pilnym zwo?ano zebranie sztabu kryzysowego. Wed?ug naszych informacji, dotychczasowe obrady zako?czy?y si? piaskiem.

Jan Piotr Szatan
2002-04-23

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa