NIEWIERZPLOT.COM > ZE ¦WIATA
...brak mi s?Ăłw!

Sensacja goni sensacj?!
Najpierw fanklub Macia Morettiego w Koluszkach z?o?y? doniesienie do prokuratury, ?e inny muzyk, o pseudonimie Kasa, podszywa si? pod Macia ?piewaj?c ”Ja jestem Macio”, czym wprowadza w b??d miliony fanek, a fragment ”niech kobiety mnie wybacz?”, ma bez w?tpienia zdyskredytowa? go w ich oczach - trudno wybaczy? komu? kto wygl?da jak Kasa...

Natomiast, jak donosi SEMIT, Radykalny Od?am Skrajnych Semitów [który utrzymuje, i? nie ma nic wspólnego z Dian? Ross] odkry? w osobie Macia Morettiego Dawno Oczekiwanego Mesjasza! Poni?ej fragment oficjalnego wyst?pienia prof. Trebor'a Ikslawok'a z Centrum Bada? Yraiw:

- Oba wyrazy, Jego imi? i nazwisko, czytane prawid?owo wyja?ni? t? z pozoru bardzo zawik?an? zagadk?. MACIO to odczytane od ty?u OICAM, co jak wiadomo jest staropolskosemick? form? czasownika w 1 osobie liczby pojedynczej, uosabiaj?cego zdanie: Ojca Synem Jam (Jest). Pierwotne J, dla ?atwiejszej wymowy, zosta?o w toku dziejów zredukowane do I. Natomiast MORETTI - ITTEROM, to jednoznaczne wskazanie na ca?y ?wiat - wszystkie ziemie: ITERROM - Ille Terrom - widzimy tu, ?e nast?pi?a transpozycja duplikacji z R na T - równie? dla ?atwiejszej wymowy, gdy? dot?d oba wyrazy czytane by?y od drugiej strony. Macio Moretti jest wi?c Mesjaszem Ca?ego ?wiata, Zes?anym Przez Swojego Ojca! -

Jednocze?nie Szyjoni?ci [nazwa wyznania pochodzi od prehistorycznego zwierz?cia kultu, przypominaj?cego wygl?dem dzisiejsz? ?yraf?] ??daj? wydania im tego, który dot?d ro?ci? sobie prawo do niebia?skiego pochodzenia i duchowego przywództwa ?wiata:
- MA?YSZ jest tylko fa?szywym uzurpatorem! - u?wiadamia ibbar Naj Apil - Nikt go nie zsy?a?, po prostu wymy?li? sobie chwytliwe nazwisko i wielu wiernych pob??dzi?o krocz?c po jego ?ladach. Dlatego, w ich nie?wiadomym imieniu domagamy si? od w?adz ?wiadomego os?du sprawy. Tym bardziej, ?e MADA wskazuje na powi?zania Ma?ysza z si?ami ciemno?ci - na boga! grozi nam przecie? ?miertelne niebezpiecze?stwo! -

adgam
2002-05-23

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa