NIEWIERZPLOT.COM > POLITYKA
PokĂłj - stan odmienny

Wczorajszy wieczorny program pa?stwowej telewizji wzbudzi? panik? na skal? ca?ego kraju.

I nie ma si? czemu dziwi? - widzowie wprawieni w lekkie podniecenie za spraw? Studia Sport, a nast?pnie ukojeni prognoz? pogody zostali wystawieni na nie lada prób?. Wszyscy zgromadzeni w tym czasie przed odbiornikami mieli mo?no?? wys?ucha? or?dzia premiera informuj?cego o wprowadzeniu stanu wojennego!

W biurach telewizji i urzedów, mimo pó?nej pory rozdzwoni?y si? telefony. Niestety nie mia? ich kto odebra?.

Ca?y kraj prze?y? wi?c pe?n? niepewno?ci noc. Rano bomba wybuch?a. Nikt nie odniós? obra?e?, gdy? by?o to w Przeno?ni, a wi?c z dala od zamieszkanych terenów. Rzecznik prasowy telewizji przyzna?, i? alarm by? fa?szywy. Z tego miejsca poprosi? górali o Zakopane. Po chwili okaza?o si?, i? chodzi mu o _zakopanie_ wojennej ciupagi. Górale przyj?li to z ulg?, gdyz i tak nie wiedzieli z kim walczy?.

Jeden z szefów telewizji - dyr. Dyma?a o?wiadczy?, i? dosz?o do tragicznej pomy?ki. Okaza?o si?, i? sta?ysta omy?kowo przyniós? z archiwum nagranie przygotowane na zupe?nie inn? okazj?. Na jak? okazj? - tego Dyma?a ju? nie umia? wyja?ni?.

Opieraj?c si? na wczorajszym zaj?ciu, historycy oraz specjalna ekipa powo?ana przez prokurator? postanowi?a zbada? wydarzenia z pewnego grudniowego poranka sprzed ponad 20 lat...

Jan Piotr Sza-Tan
2002-05-30

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa