NIEWIERZPLOT.COM > Z KRAJU
bo?e czy borze?

Wydawa? by si? mog?o, ?e wszystko jest jasne, ?e w katolickim kraju obchodzimy katolickie ?wi?to Bo?ego Cia?a. Tymczasem nie jest to takie oczywiste.
Wszystko zacz??o si? od Ma?ego Szu i imprezy pod nazw? "Bo?e Ciao". Nazwie tej przyklasn??a mniejszo?? latynoameryka?ska. Poci?gn??o to za sob? reakcj? Polskich Si? Zbrojnych, które utrzymuj?, ?e minone ?wi?to tak naprawd? nosi miano "Bo?ego Dzia?a". Temu zdaniu przeciwstawiaj? si? arty?ci, twierdz?c i? chodzi o "Bo?e Dzie?o". Jeszcze inn? wersj? wydarze? prezentuj? z kolei policjanci: wed?ug pracowników wydzia?u kryminalistyki, ?wi?to to ustanowiono ku czci tego? wydzia?u, a nazwa jego brzmi: "W Borze Cia?o". Mazurscy historycy za?, g?ównie specjali?ci od II wojny ?wiatowej i hitlerowskich bunkrów, twierdz? i? bez w?tpienia chodzi o "W Borze Dzia?o".
Do Ministerstwa Spraw Wewn?trznych bez przerwy nap?ywaj? nowe propozycje. Zadziwiaj?co konserwatywny okaza? si? ko?ció?, utrzymuj?c, i? "nie ma co udziwnia? i zmienia?, skoro wi?kszo?? obywateli ju? przyzwyczai?a si? do starej nazwy."

cia?
2002-06-03

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa