NIEWIERZPLOT.COM > ZE ¦WIATA
Dlaczego Madagaskar?

Po latach ci??kiej pracy, ameryka?skim naukowcom uda?o si? rozwi?za? zagadk? radzieckiego planu przesiedlania ?ydów na Madagaskar. Poni?ej przytaczamy fragment wywiadu-rzeki, jaki naszemu korepondentowi udzieli? przewodnicz?cy ekipy E.G.Nomm. [Wywiad ten nigdy nie b?dzie publikwany w ca?o?ci, ze wzgl?du na straszne wodolejstwo]

-D: To niesamowite! Jak uda?o si? wam rozszyfrowa? ca?? zagadk?, znaj?c jedynie trzy niewiele mówi?ce s?owa: ”?ydzi na Madagaskar”?
-E.G.N.: Tak, musz? przyzna?, ?e ten plat to misterna robota, cho? grubymi ni?mi szyta. Jednak uda?o si? nam dotrze? po nitce do k??bka. Za tym prostym has?em (?nM) kryje si? ukryta prawda. Pami?ta pan bowiem zjawisko >bananowej m?odzie?y<. Otó? odkryli?my g??boko w historii ludzko? tkwi?ce powi?zania tej grupy ludzkiej z ?ydami i odwrotnie. D?ugo zastanawiali?my si?, co to mo?e znaczy?. Analizowalimy na ró?ne sposoby has?o, pobierali?my próbki... A? tu nagle - takie ol?nienie!

-D: To fenomenalne! Ale co to oznacza w praktyce?
-E.G.N.: Oczywi?cie to, ?e ?ydzi s? Murzynami, którzy przed wiekami opu?cili Madagaskar i przybyli na Bliski Wschód, a stamt?d dalej na zachód.

-D: A sk?d wiadomo, ?e to akurat Madagaskar?
-E.G.N.: Mimo wielkich zmian w fizjonomii, niezmienne pozosta?o zami?owanie tej nacji do bananów, czego dowodzi wspomniane okre?lenie. Jest to specyficzna odmiana bananów, jednak nie wiemy jeszcze, czym ró?ni si? od kontynentalnej. Wielkim polem do odkry? jest jeszcze kwestia brakuj?cych ogniw po?rednich, mi?dzy dzisieszymi Madagaskarczykami a Semitami, z których mamy tylko pierwsze i ostatnie. Widzi wi?c pani, ?e mamy przed sob? wiele pracy, a nasze odkrycie, mimo i? wiekopomne, pozostaje narazie jedynie wierzcho?kiem góry lodowej [Iceberg].

-D: No w?a?nie! Pozostaje przecie? do wyja?nienia kwestia zatopienia Tytanika, w której g?ównym podejrzanym jest przecie? w?a?nie Iceberg. Czy on równie? pochodzi? z Madagaskaru?
-E.G.N.: Nie mamy jeszcze wystarczaj?cych danych, by stwierdzi? to z ca?? pewno?ci?, jednak donoszono nam o podobnych przypadkach w okolicy tej afryka?skiej wyspy, tzn, ?e ?ydzi rzucali si? na statki pasa?erskie. Nie mog? jednak narazie rzec nic wi?cej.


Me-Ghana
2002-07-10

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa