NIEWIERZPLOT.COM > Z KRAJU
Bia?ostocka masakra

Wczoraj w godzinach popo?udniowych w Bia?ymstoku dosz?o do masakry! Pochód niewidzialnych ludzi, którzy maszerowali g?ówn? ulic? miasta zosta? rozjechany przez kawalkad? samochodów! Niewidzialni ludzie, którzy wylegli na ulice aby zamanifestowa? sw? obecno??, byli wr?cz rozbijani na kawa?ki przy ka?dej próbie wtargni?cia na jezdni? przez p?dz?ce samochody!

W tej chwili trwa wymiana not pomi?dzy przedstawicielami niewidzialnych ludzi a w?adzami miasta i s?u?b mundurowych. Niewidzialni ludzie daj? w nich wyraz oburzenia milczacemu przyzwoleniu policji i nazbyt gor?czkowemu przyst?pieniu do oczyszczania s?u?b miejskich! W?adze miejskie traktuj? to niespotykane nieszcz??cie jako przedwyborcz? prowokacje!

Afri
2002-09-14

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa