NIEWIERZPLOT.COM > Z KRAJU
Funeralia do poprawki

Jak poinformowa? dzisiaj pó?nym wieczorem swoj? mam? rzecznik rz?du, od jutra rozpoczn? si? intensywne prace nad kodeksem funeralnym, który b?dzie regulowa? m.in. dzia?alno?? zak?adów pogrzebowych. Aby zapobiec rozmaitym patologiom i nadu?yciom, takim jak na przyk?ad os?awiony "handel skórami" (prowadzony m.in. przez pracowników ?ódzkiego pogotowia), planuje si? kilka nowatorskich w skali europejskiego prawodawstwa rozwi?za?.

Z chwil? wej?cia w ?ycie ustawy ka?dy bezpo?rednio zainteresowany obywatel b?dzie zobowi?zany dostarczy? swój akt zgonu osobi?cie, a dok?adna data ?mierci b?dzie musia?a by? podawana do wiadomo?ci urz?du powiatowego z rocznym wyprzedzeniem.

Czubasa
2002-10-24

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa