NIEWIERZPLOT.COM > ZE ¦WIATA
Analfabecie - fe!

1 listopada rz?d Sierra Leone uroczy?cie og?osi? rozpocz?cie Narodowej Kampanii Zwalczania Analfabetyzmu. Ka?dy niepi?mienny (a stanowi? oni 31.4% tamtejszego spo?ecze?stwa, co jest istotnym hamulcem przemian spo?ecznych i gospodarczych) otrzyma nieodp?atnie specjalny samouczek, którego wnikliwa lektura ma podobno nawet najmniej zdolnych nauczy? podstaw pisania i czytania.

Jak poinformowa? w specjalnym, entuzjastycznym o?wiadczeniu wiceminister edukacji Sierra Leone: "Sam bym si? ch?tnie wreszcie nauczy?!".

Licz?cy ponad 60 stron samouczek, który zatytu?owano "Nauka czytania w weekend", zosta? przygotowany przez ekspertów z polskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej, które wygra?o przetarg, co prezydent Kwa?niewski nazwa? "najwi?kszym prze?omem w historii kontaktów mi?dzy naszymi dwoma krajami".


Z OSTATNIEJ CHWILI: Rado?? polskiego prezydenta i sierraleo?skiego wiceministra okaza?y si? by? przedwczesne, gdy? ca?a akcja alfabetyzacji zako?czy?a si? skandalem. Po pierwsze, ksi??ka okaza?a si? by? ca?kowicie identyczna z wydanym dwa lata temu przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne podr?cznikiem pt. "Nowa matura dla ambitnych".


Po wtóre, ksi??eczka okaza?a si? by? napisana po polsku, czego nie zauwa?y? ?aden z urz?dników w ministerstwie naszego afryka?skiego partnera. Poproszony o komentarz do tego faktu by?y minister edukacji Miros?aw Handke, który by? osobi?cie odpowiedzialny za przebieg przetargu, wzruszy? ramionami i powiedzia? "No i co, ?e po polsku? Przecie? Ci analfabeci i tak nie umiej? czyta?".

Czubasa
2002-11-10

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa