NIEWIERZPLOT.COM > Z KRAJU
Podziel si? swoim sercem!

Polskie Czerwone Kó?ko Graniaste organizuje akcj? pod has?em "Ty tak?e mo?esz zosta? honorowym dawc? serca: oddaj Siebie innym - nie b?d? egoist?". Wszyscy gotowi podzieli? si? swoimi organami proszeni s? o punktualne przybycie do podstawionych i specjalnie przystosowanych do tego celu autokarów (d?wi?koszczelnych) z ogólnie rozpoznawalnym logo naszej organizacji. Ka?dy oddaj?cy swoje serce mniej lub bardziej dobrowolnie otrzyma okoliczno?ciowy znaczek z czerwonym serduszkiem, talerz ciep?ej zupy oraz dyplom Honorowego Dawcy Serca. Zapewniamy, i? Pa?stwa postawa zostanie doceniona przez ogó? spo?ecze?stwa. Ju? nigdy wi?cej nikt nie b?dzie Was obra?a?, poni?a? niskimi zarobkami, czy zmusza? do pracy ponad si?y; nigdy wi?cej nie b?d? Pa?stwo równie? zmuszani do czekania w d?ugich kolejkach ani ogl?dania "Wiadomo?ci" - po prostu nie b?dzie ju? ku temu okazji. Obiecujemy, i? wasze dotychczasowe ?ycie ulegnie radykalnej zmianie... Zosta? Honorowym Dawc? Serca!

OFERTA SPECJALNA: ka?dy oddaj?cy dobrowolnie wi?cej ni? jedno serce we?mie udzia? w losowaniu wspania?ych nagród, a w?ród nich m. in. atrakcyjne bony na realizacj? recept na leki dla emerytów.

Helmut von Klimke
2003-12-05

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa