NIEWIERZPLOT.COM > Z KRAJU
Korupcji nie by?o

Po wielu miesi?cach dochodzenia, swój fina? znalaz?a sprawa planów zakupu telewizji i zwi?zanej z tym rzekomej korupcji.

Przypomnijmy - wzi?ty fryzjer Lew Grzywin mia? jakoby z?o?y? korupcyjn? propozycj? swemu znajomemu hackerowi - Kevinowi Michnikowi. Ten ostatni, prywatni zapalony militarysta, mia? jakoby zarejestrowa? ca?? rozmow? na przeno?ny bagnetofon. I dobrze sie sta?o, gdy? w?a?nie dzi?ki temu nagraniu uda?o si? zamkn?? ów nad wyraz przykry e-pizod.

Okaza?o si? bowiem, ?e Grzywin odwiedza? Michnika niemal codziennie, wpadaj?c "na piwko, Quake'a i telewizorni?". Ogl?dali g?ównie programy zwi?zane z medycyn? i mieszkalnictwem, m.in. "Klinika dla zdrowego cz?owieka", czy "Z pakamer? w?ród zwierz?t", a wieczorami programy dla doros?ych, zwykle "Pannoram?". Wszystkie te audycje znajduj? si? w oferxie programowej Kana?u P?uc.

Pewnego razu, zatraciwszy dawne umi?owanie do wspomnianych pozycji, zaproponowa?em Kevinowi, aby rozwa?y? pomys? wykupienia abonamentu w telewizji P. - t?umaczy Grzywin - zaaferowany "Pannoram?", musia? mnie niew?a?ciwie zrozumie?. O oskar?eniu dowiedzia?em si? z prasy. Momentalnie zrzed?a mi wied?-mina.

Teraz mo?e ju? odetchn??. Prokuratura umorzy?a ?ledztwo i zaj??a si? spraw? króla Jagie??y, oskar?onego o przekazanie Krzy?akom planów tajnej operacji. Diabelnie trudnej operacji trzech trzustek.

Jan Miazgaj
2004-01-20

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa