NIEWIERZPLOT.COM > Z KRAJU
Prezydent o ma?o nie wytortowa?!

Wczoraj w bia?y dzie?, cho? w przyjemnym cieniu, prezydent ciasta spo?ecznego Szarawy pad? ofiar? bezpardonowego, bezprecedensowego oraz zdecydowanie bezecnego ataku ze strony lewej (od wej?cia). Sprawca, którego w efekcie bohaterskiej interwencji straszy miejskiej uda?o si? schwyta?, sterroryzowa? prezydenck? ochron? odbezpieczon? bajaderk?, aby po chwili z zimn? krwi? zaatakowa? pana prezydenta chytrze ukrytym tortem.

Cios by? tym bardziej dotkliwy, ?e powszechnie wiadomo o ogromnej s?abo?ci prezydenta do s?odyczy, zw?aszcza rurek z kremem, za których regularne dostawy odpowiedzialny jest osobisty assystent naszego w?odarza.

Specjalista s?u?b spcecjalnych, prosz?cy o zachowanie anonimowo?ci, przekaza? nam nieoficjalnie informacj?, jakoby ekspertyza wykaza?a, ?e tort by? od Bliklego, tak wi?c atak by? profesjonalnie przygotowany, a osoby, które go inspirowa?y i sfinansowa?y nale?? do zamo?niejszej cz??ci spo?ecze?stwa. Czyzby wi?c znowu masoni i ci drudzy, co zawsze?

Tymczasem ?rodowiska zwi?zane z innymi ?rodowiskami domniemuj?, i? powodem ataku mo?e by? niewyja?niona do dzi? sprawa z porwaniem Ksi??yca.

Pose? Jagie??o zaklina si? na wrzód matki, ?e o niczym nie wiedzia?, cho? juz dawno przestrzega? odpowiednie czynniki.

Torrtory?ci z Al-Kremidy nie przyznaj? si? do tego zamachu, twierdz?c, ?e i tak zaj?ci s? szykowaniem bombonierki na urodziny prezydenta Susza.

Pan Marian Rakieta
2004-06-03

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa