NIEWIERZPLOT.COM > SPORT
Kolejny cios w pomara?czow? lig?

Wed?ug Chucka Schabosza (nota bene Polonusa o?enionego z Chink?) nazwa jednej z polskich dru?yn pierwszoligowych stanowi pogwa?cenie praw autorskich.

Chuck Schabosz przedstawi? ekspertyz? prawników, z których wynika, ?e Kolporter Korona Kielce bezprawnie wykorzystuje w swojej nazwie imi? i nazwisko zmar?ego w 1964 kompozytora. Kielczanie nie zapytali si? bowiem o zdanie autorów nazwy, czyli ojca i matki muzyka - czy te? raczej ich spadkobierców, jako ?e oboje od dawna nie ?yj?*. Schabosz rz?da 15 miliardów dolarów odszkodowania, które rodzina ma zamiar przeznaczy? na cele charytatywne, mi?dzy innym zakup luksusowej rezydencji dla biednych dzieci (w?asnych).

Na t? wiadomo?? natychmiast zareagowa?y w?adze klubu, które zaproponowa?y, ?e je?li tylko rodzina kompozytora zgodzi si? wycofa? pozew, natychmiast zmieni? nazw? swojej dru?yny na Cole Porter Korona Kielce oraz zaanga?uj? si? w promowanie jego twórczo?ci na polskiej ziemi, m.in. og?aszaj?c piosenk? tytu?ow? z "Daj buzi, Kate" oficjalnym hymnem klubu.

---
*podobn? opini? s?yszy si? nieraz o innych instrumentach d?tych

czubasa
2005-09-28

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa