NIEWIERZPLOT.COM > GOSPODARKA
Gazem, walczmy z kryzysem!

Pojawi?a si? szansa na za?agodzenie pog??biaj?cego si? kryzysu energetycznego. Opracowany zosta? nowy i - co wa?ne - jednocze?nie bardzo tani sposób pozyskiwania gazu.

Badacze wzi?li pod lup?... izby wytrze?wie?, co tylko pozornie mo?e wydawa? si? niedorzeczne - Z w?asnego do?wiadczenia wiem na jakim gazie s? bywalcy tego typu miejsc - t?umaczy nam profesor Szczepan Kropelka z Polskiego Instytutu Jagiello?skiego (PIJ).
- ?pi?cy delikwenci pod??czani b?d? do specjalistycznej aparatury. Opracowana przez nas technika polega na ekstrakcji pewnych substancji z wydychanego przez nich powietrza. Efekt tego procesu zostanie poddany dalszej obróbce, a? do uzyskania paliwa w czystej postaci.

Rozwi?zaniem zainteresowa?y si? ju? samorz?dy lokalne, deklaruj?c ch?? podj?cia produkcji gazu t? metod? dzi?ki wykorzystaniu niema?ej przecie? grupy bezrobotnych. - Alkohol od zawsze koi? ich frustracj?, teraz owa frustracja znajdzie godne uj?cie.

Firma Google zapowiedzia?a ju?, ?e w ci?gu najbli?szych trzech lat umie?ci specjalne czujniki w ka?dej kropli alkoholu na ?wiecie, dzi?ki czemu, po osi?gni?ciu okre?lonego st??enia alkoholu we krwii, automatycznie b?dzie si? pod??czanym jako ogniwo globalnego systemu energetycznego.

Parias Milton
2006-03-12

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa