NIEWIERZPLOT.COM > ZE ¦WIATA
Czy cywilizacji grozi zag?ada?

Od pewnego czasu to pytanie stawiaj? sobie niemal wszyscy. Powodem docieka? jest niecodzienne znalezisko dokonane przez anonimowego mieszka?ca Bretonii.

Naukowcy nie s? zgodni co do natury zjawiska, sugeruj? jednak zachowa? daleko posuni?t? ostro?no??. Tymczasem prasa rozpisuje si? w i?cie minorowym tonie, wieszcz?c nieuniknion? zag?ad? ludzko?ci. Naszym wys?annikom uda?o si? dotrze? do osoby, która dokona?a feralnego odkrycia. Zapytali?my j?, czy zagro?enie jest rzeczywi?cie tak powa?ne jak maluj? to media. - Oczywi?cie nie mo?na niczego wykluczy?, w??cznie z najczarniejszymi scenariuszami - powiedzia? nasz rozmówca, po czym zreflektowa? si? - Z drugiej jednak strony có? za katastrof? mog?yby ?ci?gn?? na nas trzy niebieskie kuleczki, takie podobne do czterech czerwonych kuleczek?

W Waszyngtonie zwo?ano w trybie pilnym spotkanie szefów si? zbrojnych, na którym prezydent wyda? specjalny dekret uprawniaj?cy s?u?by do pods?uchu ka?dej kuleczki na ?wiecie oraz, w razie konieczno?ci u?ycia broni atomowej, napalmu i packi na muchy wobec ka?dego, kto nie b?dzie w stanie wykaza? si? racjonalnymi powodami posiadania kuleczek. - Nie b?d? sobie ze mn? w kulki lecie? - ostrzeg? prezydent Dusz-Bad.

Ceniony polski psychiatra, doktor Kaftan nie ma w?tpliwo?ci - Trzeba mie? nie po kulei w g?owie, ?eby podnosi? takie larum. Osobi?cie radz? Pa?stwu pi? du?o soków, wietrzy? mieszkania i byc mi?ym dla innych. Reszta jako? si? u?o?y.

Parias Milton
2006-03-29

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa