NIEWIERZPLOT.COM > Z KRAJU
Faksy mĂłwi? same za siebie

W najbli?szych dniach doj?? mo?e do powa?nych zak?óce? telekomunikacyjnych. Jest to zwi?zane z zapowiadan? akcj? protestcyjn? biurowego sprz?tu do przesy?u danych. Dyrektorzy pionów administracyjnych nie kryj? swego oburzenia - To jaka? faksa, przepraszam, farsa - powiedzia? nam jeden z nich.

Tymczasem organizacje zrzeszaj?ce faksy i drukarki biurowe widz? ten problem nieco inaczej - Na ka?dym kroku jeste?my manipulowani, dostajemy czarno na bia?ym co mamy powtarza? dalej.
Szefowie zwi?zku zawodowego aparatów telefonicznych stawiaj? spraw? jasno - Chcemy wreszcie przemówic w?asnym glosem.

Zanosi si? wi?c na trudne chwile. Pewn? nadziej? pok?ada? mo?na w go??biach pocztowych, które roz?adowa?yby ewentualnie napi?t? sytuacj?. Miejmy jednak w pami?ci ubieg?oroczne zatory informacyjne, kiedy to wla?nie go??bie, na znak protestu zbi?y si? w Stado Dziesi?ciolecia i dokona?y rytualnych mordów na lokalnej ludno?ci. Szcz??liwie wtedy wszystko okaza?o si? by? kaczk? dziennikarsk? i z frytkami da?o si? to jeszcze jako? prze?kn??. Oby tym razem nie odbi?o si? czkaczk?. Czkawk?.

Parias Milton
2006-06-28

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa