NIEWIERZPLOT.COM > SPORT
Pi?ka a sprawa polska

W Sejmie a? wre od plotek. Jak uda?o nam si? dowiedzie?, na dniach prace ma zacz?? kolejna komisja ?ledcza - tym razem zajmuj?ca si? polsk? pi?k? no?n?.

Pomys? wyszed? od koordynatora efektów specjalnych, który o?wiadczy?, ?e obecny selekcjoner polskiej reprezentacji przez wiele lat pozostawa? wspó?pracownikiem obcych federacji futbolowych, za co pobiera? sowit? gratyfikacj?. Koordynator ujawni? tak?e, ?e ów trener - Holender Leo Jaki?tam nie jest nawet rodowitym Polakiem. Doda?, ?e powy?sze informacje s? druzgoc?ce.

Zadaniem specjalnie powo?anej komisji b?dzie tak?e zbadanie wyst?pów naszej reprezentacji na ostatnim mundialu. Autorzy projektu wskazuj? na niezbite dowody, ?e conajmniej trzy dru?yny innych pa?stw dzia?a?y na szkod? wizerunku polskiego futbolu. Pos?owie chc? ustali? kto inspirowa? te aktywno?ci oraz jakie by?y ich ?ród?a finansowania.

Autorzy wniosku o powo?anie komisji wystosowali list otwarty, w którym w ostrym tonie sprzeciwiaj? si? podobnym praktykom maj?cym na celu szarganie wizerunku polskiego futbolu i Polski w ogóle. I w ogóle. Obiecuj?, ?e nie spoczn? dopóki nie wska?? winnych i nie wymog? ekstradycji tych zbrodniarzy na pa?stwach udzielaj?cych im azylu. Mianem skandalu parlamentarzy?ci okre?lili tak?e sytuacj?, w której podobno wielu ze wspomnnianych osobników cieszy si? w tych krajach du?? estym? i swym poziomem ?ycia kpi z naszego spo?ecze?stwa.

Parias Milton
2006-08-28

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa