NIEWIERZPLOT.COM > SPORT
Dudek znowu w kadrze!

Ledwie zd??y?y przebrzmie? komentarz zwi?zane z faktem niepowo?ania Jerzego Dudka na mundial, a ju? dowiadujemy si? o kolejnych zmianach.

Jak uda?o nam si? ustali?, Dudek w zwi?zku z tym, ?e nie pojecha? na fina?y mistrzostw ?wiata w pi?ce no?nej, móg? wi?cej czasu po?wi?ci? rodzinie, w tym swojemu synowi. Wspólnie, dla przyk?adu, wyst?powali w reklamach, a zarobione w ten sposób pieni?dze przeznaczali na hobby, mi?dzy innymi fotografi?. To w?a?nie Dudek sprezentowa? synowi nowoczesny aparat, a ten z kolei (wzmiankowany syn, a nie aparat) odp?aci? mu z nawi?zk?, uwieczniaj?c swego ojca na licznych zdj?ciach, dzi?ki czemu ten po raz kolejnych znalaz? si? w kadrze.

Komentatorzy sportowi nie kryli swego zdumienia, kiedy okaza?o si? jak proste by?o to w realizacji. Po raz kolejny okaza?o si? tak?e, ?e król jest nagi, a smarkacz zawsze wypatrzy golizn?. Ojciec mu da. Jak wróci ze zgrupowania w albumie rodzinnym.

Parias Milton
2006-09-07

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa