NIEWIERZPLOT.COM > GOSPODARKA
Wielki skandal z powi?kszeniem w tle

Szefowie firmy Minorka - jeszcze niedawno lidera bran?y fotograficznej maj? nieweso?e miny, a to za spraw? skandalu, w skutek którego producent musia? wycofa? si? z rynku.

I niech przyk?ad Minorki b?dzie nauczk? dla wszystkich przedsi?biorców pragn?cych w sposób nieuczciwy dorobi? si? na swych klientach.

Otó? zupe?nie niedawno towarzystwa konsumenckie ujawni?y, ?e aparaty Minorki maj? czterokrotny zoom. - To ?miesznie ma?o - twierdzi popularny muzyk Prot Rubikstein, prywatnie zapalony fotograf. - Otó? podczas tras koncertowych robi? du?o zdj?? i po czterokrotnym u?yciu zooma zmuszony jestem albo podchodzi? do fotografowanego obiektu, co nie zawsze jest mo?liwe, zw?aszcza podczas wyst?pu, albo te? musz? po prostu kupowa? nowy aparat. Pan wie ile oratoriów ja musz? napisa?, ?eby pokry? koszty mojego hobby? A gdybym prowadzi? zieleniak, to z czego bym to finansowa??

W rzeczy samej, ujawnione fakty s? szokuj?ce (szo-ku-j?-ce!). Niestety okazuje si?, ?e tak?e spora cz??? konkurencji praktykuje podobne metody, m.in. firma Kamon udost?pnia sprz?t fotograficzny z pi?ciokrotnym zoomem. Z kolei rzecznik Nikosia, pan Dyzma sugeruje, aby nie wyolbrzymia? problemu.

Co ciekawe, znawcy twierdz?, ?e faktycznie z tych aparatów mo?na wydusi? o wiele wi?cej. Co? wi?c dzieje si? z owymi niewykorzystanymi zoomami? Jak uda?o nam si? ustali?, aparaty trafiaj? do serwisu, gdzie dzi?ki intensywnej rewitalizacji powracaj? z rewizyt? na rynek, ale tym razem... chirurgii plastycznej, gdzie wykorzystywane s? do operacji powi?kszania piersi.
Ciekawe, czy pacjentki wiedz? jak grubymi ni?mi szyte s? ich nowe kszta?ty?

Parias Milton
2007-01-17

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa