NIEWIERZPLOT.COM > ZE ¦WIATA
Na tropie Cz?owieka Zarosta

Od jednego z naszych czytelników otrzymali?my zadziwiaj?c? informacj?. Otó? wpad? na trop enigmatycznego Cz?owieka Zarosta! Zapewne niewielu z Was o nim s?ysza?o. W telegraficznym skrócie przedstawimy fakty dowodz?ce jego istnienia.

W 1990 roku zauwa?ono, i? zapora elektrowni wodnej w Solinie zaczyna p?ka?. By nie wywo?ywa? paniki w?ród okolicznych mieszka?ców, postawiono nie podawa? niepokoj?cej informacji do mediów. Na miejsce wezwano tajemnicz? posta? obdarzon? niespotykanym darem. Otó?, dzi?ki swemu bujnemu zarostowi by?a ona w stanie uratowa? zapor?. Sp?dzi?a przy niej zaledwie tydzie?, a dziura w tamie zacz??a zarasta?! Nikt, z obecnych na miejscu przedstawicieli s?u?b pa?stwowych, nie by? w stanie wyt?umaczy? tego fenomenu, aczkolwiek, zgodnie uznano, i? ubytki w zaporze zaros?y, co potwierdzono ?ci?le tajnym protoko?em.

Jak wida? na poni?szym zdj?ciu, zaros?y nie tylko ubytki w zaporze, ale tak?e zarost rzuci? si? na okoliczne tereny zielone.Niemal identyczna sytuacja mia?a miejsce na tamie Hoovera w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó?nocnej. Jednak?e w Kalifornii zakazano Cz?owiekowi Zarostowi rzuca? swój uzdrowicielski urok na pobliskie góry.Kolejnym faktem jest, ?e znany zespó? ZZ TOP, zaistnia? dzi?ki pomocy Cz?owieka Zarosta! Nie jaka Eugenia W., pracuj?ca jako kelnerka w przydro?nym ameryka?skim lokalu, opowiedzia?a jednemu z klientów o swoim bratanku z Polski, obdarzonym wyj?tkowymi zdolno?ciami. Owym klientem okaza? si? by? Billy Gibbons wspó?za?o?yciel legendarnego bandu ZZ TOP! Ch?opaki mieli nagrany swój pierwszy album (zatytu?owany "ZZ Top's First Album", 1970), który mia? si? ukaza? za kilka miesi?cy i zawojowa? ?wiatowe listy przebojów. By? tylko jeden problem: cz?onkowie zespo?y byli brzydcy, w zwi?zku z czym, szefowie wytwórni nie chcieli tego wyda? dopóki nie poprawi? swojego image'u. Zatem, po uzyskaniu danych kontaktowych do bratanka pani Eugenii, ?ci?gn?li ch?opaka na miesi?c do siebie. Owym wybawicielem okaza? si? nasz Cz?owiek Zarost. Opowiedzia? jak prawdziwy m??czyzna wygl?da w Polsce: nosi w?sy, brod? i nie goli si? pod pachami. Zainspirowani tymi opowie?ciami, cz?onkowie zespo?u przestali si? goli?. Z czasem zauwa?yli nami?tne spojrzenia kobiet w ich kierunku, po czym stwierdzili, ?e jeszcze wi?ksze powodzenie (na skal? ?wiatow?) osi?gn? dzi?ki naprawd? bujnemu zarostowi. W efekcie, us?ysza? o nich ca?y ?wiat!Ko?cz?c, chcemy powiedzie?, ?e sprawca tego ca?ego globalnego zamieszania, Cz?owiek Zarost, udziela si? równie? w?ród naszych artystów. W ci?gu ostatnich lat, mo?na by?o zauwa?y?, ?e strzyg? swoim w?sem m.in. na festiwalu WE? TO WY??CZ 2007/2008. Jako dowód, poni?sze wideo.
Pan Micha?
2009-01-22

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa