NIEWIERZPLOT.COM > ZE ¦WIATA
Objazdowy festiwal s?owa na s

Amerykanie swoimi nieszablonowymi pomys?ami zaskakuj? nas nie od dzi?. Cho? nie zawsze budz? one nasz entuzjazm, trzeba przyzna?, ?e s? odwa?ne i cz?sto przynosz? zyski, o jakich nam nigdy si? nie ?ni?o.

Wystarczy wspomnie? pomys? z dorobieniem si? na zawierusze wojennej. Tym razem jednak mierzymy w dok?adnie przeciwn? stron? ?ycia, czyli przechodzimy od wojny do mi?o?ci. Niemal wszystkie stany og?osi?y bowiem akces do wielkiego objazdowego festiwalu seksu oralnego. Cho? mo?e dziwi? to, bior?c pod uwag? puryta?ski ?wiatopogl?d ameryka?skiego spo?ecze?stwa, to pomys?odawcy widz? spraw? zupe?nie inaczej. - W dobie rozd?wi?ku mi?dzy tzw. realem a rzeczywisto?ci? wirtualn? kreowan? przez Internet i telewizj?, potanowili?my znale?? wspólny mianownik dla tych dwóch p?aszczyzn. Tak wi?c teraz przez ca?y kraj ruszy pot??ny tabor, którym podró?owa? b?d? politycy, szefowie firm, spece od reklamy i marketingu, duchowni, felietoni?ci i wielu innych ca?ymi dniami z upodobaniem pieprz?cych na pot?g? bez ?adu i sk?adu.
Nie wiadomo jeszcze dok?adnie jak b?dzie przebiega? trasa konwoju, cho? ustalono ju?, ?e mo?liwy b?dzie fina? w Utah.

Latynoska wi?kszo?? oprotestowa?a jednak ten projekt i zapowiada w?asne przedsi?wzi?cie pod has?em "Zabawa udana - tylko na Hiszpana". Sceptycy uwa?aj? to jednak za czcze deklaracje i podkre?laj?, ?e nie oni piersi i nie ostatni podnosz? takie larum, a w?skim gard?em podobnych przedsi?wzi?? jest zawsze przej?cie od s?ów do czynów. Zdaniem specjalistów, fakt potwierdzenia udzia?u przez ponad dwie?cie tysi?cy u?ytkowników serwisu Facebook nie dowodzi niczego. Ze sporym prawdopodobie?stwem mo?na za?o?y?, ?e podczas festiwalu owi wirtualni uczestnicy b?d? zaj?ci potwierdzaniem uczestnictwa w innych wydarzeniach.


Rapist Milton
2009-10-31

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa