NIEWIERZPLOT.COM > POLITYKA
Grupa trzymaj?ca sadz?

?wiat zatrz?s? si? w posadach. Media nie ustaj? w licytacji, które z nich zmrozi spo?ecze?stwo nag?ówkiem w najbardziej dramatycznym tonie.

Od kilku tygodni wrogiem publicznym numer jeden jest tzw. Grupa H1N1, zwana tak?e Grup? Trzymaj?c? Sadz?. Jej cz?onkowie w kolejnych wyst?pieniach publicznych oczerniaj? polityków i autorytety moralne - piosenkarzy, felietonistów, pi?karzy, a nawet prezenterów telewizyjnych. Atakowani oraz ich sympatycy zostali rozjuszeni do ?ywego kiedy Grupa zacz??a postulowa? powrót do tzw. podstawowych warto?ci jak lojalno??, serdeczno??, czy wzajemna ?yczliwo??.

Antoni Kiedy?, wokalista zespo?u Rechot Szynszyli Peppers zaapelowa? do tzw. opinii publicznej, aby pozostawa?a g?ucha na te desperackie próby zm?cenia klaruj?cego si? ?adu, bo inaczej "wszyscy sko?czymy pod moralnym mostem nad rw?c? rzek? dobra", jak uj?? to artysta.

Parlament Europejski zleci? ju? opracowanie specjalnej normy ISO, która zniknie problem. Prace maj? potrwa? do ko?ca przysz?ego roku, a planowany bud?et przedsi?wzi?cia szacuje si? na 17 miliardów euro. Po?ow? tej kwoty wyasygnowa? maj? Emiraty Arabskie, które dzi?ki sprzyjaj?cemu klimatowi pieni?dzy maj? jak lodu.

Rapist Milton
2009-11-05

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa