NIEWIERZPLOT.COM > Z KRAJU
Czy straszliwy kataklizm zmia?d?y narĂłd?

Do tragedii dosz?o na terenie województwa ?ódzkiego. Jako pierwszy z pomoc? po?pieszy? polski rz?d, wyg?osi? o?wiadczenie, ?e brzydzi si? kataklizmami i jak tak mo?na. Do kondolencji przy??czy? si? tak?e prezydent, który o?wiadczy?, ?e on i tak o jeden wi?cej i ?e on chcia? pierwszy, tylko by? w poniedzia?ek w operze w Chandrze (to w Indiach) w towarzystwie i w tych nowych lakierkach w orze?ki w koronie. Aha i ?e poszed? po olej do g?owy i jak b?dzie trzeba, to rektyfikuje ten traktat i w ogóle o co tyle ha?asu, daj spokój, b?dzie t?usto.

Zaiks zadeklarowa?, ?e jak ci ludzie nie maj? dachów nad g?ow?, to nawet nie szkodzi, bo koncerty plenerowe daj? ogromn? satysfakcj? i ?e Najwi?ksze Tuzy Sceny gotowe s? zagra?, o ile Owsiak zbierze orkiestr? i kas? na op?acenie tantiem. Owsiak nic o tym nie wie, ale mowi, ze róbta co chceta.

Z kolei Justyna Steczkowska w ramach ?a?oby zaprzesta noszenia ?upie?u. ?upie?, zapytany o powy?sze fakty nie chcia? sypa?, nawet pomimo gwarancji bezpiecze?stwa, ?e w?os mu spod g?owy nie spadnie, no, ale nie to nie, co poczniesz.

Aha, z tym kataklizmem to na razie tak tylko sygnalizujemy temat, bo wci?? nie ustalono co w?a?ciwie si? sta?o, ani nawet czy to dobrze czy ?le. Na miejsce natychmiast uda?a si? specjalna komisja ?ledcza z?o?ona z reprezentantów mediów, którzy maj? oceni? ile da si? wyci?gna? z zaistnia?ej sytuacji oraz opracowa? oficjalne stanowiska i materia?y pogl?dowe zarówno dla strony rz?dowej jak i ugrupowa? opozycyjnych. Premiera prezydenta i premiera ju? w najbli?szy pi?tek, kiedy to oka?e si?, kto ma wi?ksze jaja i kto pierwszy nie og?osi ?a?oby.

Jako media prawdziwie niezale?ne nie zostali?my zaproszeni do udzia?u w pracach komisji i tylko dlatego jeste?my tak zgry?liwi.

Windy Weather
2009-11-07

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa