NIEWIERZPLOT.COM > Z KRAJU
Pi?kna i tajemnicza p?tla czasowa

Dla wi?kszo?ci z nas zmiana czasu kojarzy si? z krótszym lub d?u?szym o godzin? snem. Okazuje si? jednak, ?e sprawa mo?e by? o wiele bardziej skomplikowana ni? nam si? wydawa?o.

Nasi czytelnicy zwrócili nasz? uwag? na kilka ciekawych wydarze? zwi?zanych ze zmian? czasu. Sytuacje, które s? jej prost? konsekwencj? nie s? ju? jednak tak proste. Czasem wychodzi to na dobre, czasem za? budzi konsternacj?.

W noc, kiedy przestawiali?my zegarki, na jednym z wroc?awskich osiedli wybuch? po?ar. Zaj?cie mia?o miejsce tu? przed godzin? trzeci?. Mieszka?cy niemal natychmiast wezwali stra?aków. Kiedy Ci dotarli na miejsce, okaza?o si?, ?e po zmianie czasu jest dopiero niespe?na kwadrans po drugiej i... ogie? jeszcze nie zosta? zaprószony. Zd??yli wi?c sprawdzi? instalacj? grzewcz? oraz pouczy? lokatorów feralnego mieszkania na temat podstawowych zasad bezpiecze?stwa. Tym samym uda?o si? zapobiec tragedii.

Z kolei w innej cz??ci kraju podobn? interwencj? przeprowadzi? patrol lokalnej policji. Funkcjonariusze zostali poinformowani o hucznej imprezie, kiedy jednak przyst?pili do czynno?ci s?u?bowych, wysz?o na jaw, ?e prywatka jeszcze nawet si? nie rozpocz??a. Gospodarz by? nieco zaskoczony zaj?ciem, cho? podejrzewa?, ?e w nawale pracy policjanci stawili si? dopiero na wezwanie z poprzedniego tygodnia. - No, wtedy to si? dzia?o. Odwiedzi?a nas grupa studentów socjologii i na ich pro?b? odtwarzali?my tradycyjne obrz?dy libacyjne i w poczuciu obywatelskiej solidarno?ci robili?my co w naszej mocy - i jako dowód pan Rafa? pokazuje p?yt? kompaktow? z serii "Burda Bar". - Ale na dzi? plany by?y zupe?nie inne, mieli?my uderzy? w jaki? ezoteryczny konkrecik, ale w zaistnia?ej sytuacji sam nie wiem co z tego wyjdzie.

Aby w przysz?o?ci unikn?? nieporozumie?, pojazdy s?u?b mundurowych zosta?y wyposa?one w czujniki cofania w czasie.

Zapraszamy do dyskusji na ten temat. Teraz jednak musz? ko?czy?, bo czeka mnie jeszcze pisanie tekstu o zmianie czasu.

Mel Bourne
2009-11-07

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa