NIEWIERZPLOT.COM > Z KRAJU
Szum w tablicach

Zwi?zek Kombatantów i Rembrandtów RP wystosowa? do w?adz Warszawy protest przeciwko nowym tablicom rejestracyjnym. Chodzi o rejestracje zaczynaj?ce si? literami WH (Warszawa).

Cz?onkowie Zwi?zku chc? likwidacji tej kombinacji liter. Swój postulat argumentuj? faktem, ?e rejestracje WH nale?a?y do wojsk hitlerowskich podczas II wojny ?wiatowej. Wed?ug kombatantów, wymienione litery nie powinny po ponad pó? wieku powraca? do Stolicy. Stanowi? symbol zniszczenia i ?mierci, które przynios?y wojskowe pojazdy hitlerowskiego naje?d?cy w 1939 roku.

Sprawdzili?my - tablice zawieraj?ce litery WH rzeczywi?cie pojawiaj? si? regularnie w filmach o II wojnie ?wiatowej, jako wyró?niki niemieckich pojazdów. Przyk?adem mo?e by? ósmy odcinek serialu "Stawka wi?ksza ni? ?ycie", zatytu?owany "Kuzynka Edyta". W ko?cowej scenie, Hans Kloss (Stanis?aw Mikulski) odje?d?a w noc na motocyklu BMW Sahara o numerze rejestracyjnym: WH 69666. Te cyfry te? daj? do my?lenia...

Foster Jones
2002-02-27

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa