NIEWIERZPLOT.COM > Z KRAJU
Zosta? premierem, mo?e pos?em

Ma?a firma informatyczna CYBERSHOT ze ?wiebodzina zapowiedzia?a premier? nowej gry komputerowej. Przed ?wi?tami Bo?ego Narodzenia ma ukaza? si? S.E.I.M., gra b?d?ca pierwsz? symulacj? polskiego Sejmu.

B?dzie ona zawiera? nie tylko obecn? kadencj?, gracz b?dzie móg? wcieli? si? tak?e w ka?d? z postaci pos?a obecn? w Sejmie od czasów Sejmu Kontraktowego. -

- Nasze wysi?ki skoncentrowa?y si? na szczególnie wyra?nym zarysowaniu takich postaci jak Gabriel Janowski, Józef Oleksy, Leszek Balcerowicz, Roman Giertych, Wies?aw Walendziak, Leszek Miller, Andrzej Lepper - mówi Jacek ?rutwa z firmy CYBERSHOT.

S.E.I.M. jest w pe?ni trójwymiarowy, z dok?adnym odwzorowaniem wszystkich zau?ków Sejmu. Akcja gry odbywa si? wczasie rzeczywistym. Gracz kieruj?cy wybranym politykiem b?dzie móg? prowadzi? debaty sejmowe, bra? udzia? w g?osowaniu nad ustawami, k?óci? si? z politykami przeciwnych opcji oraz komentowa? wypowiedzi innych pos?ów (nie zawsze w dyplomatycznym tonie).

Dodatkow? atrakcj? b?dzie mo?liwo?? wyboru garnituru lub krawata przed udaniem si? do Sejmu.

Twórcy gry przewiduj?, ?e gra stanie hitem roku 2002.

Foster Jones
2002-02-27

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa