NIEWIERZPLOT.COM > NAUKA
Zupa pomidoworwa kontra morza po?udniowe

Czy nied?ugo sko?cz? si? wakacje na s?onecznych lagunach? Czy?by mia?y zbankrutowa? biura podró?y?

Na konferencji biologów, która wczoraj zako?czy?a si? w Oslo, wyst?pi? znany klimatolog i znawca drobnoustrojów - prof. Phi Sarma Djaggabbar z Indii.
Na podstawie bada? prowadzonych przez ostatnie 27 lat na atolach koralowych ciep?ych mórz po?udniowych, ustali? ?e na skutek wysokiej temperatury (?rednia roczna 23 stopnie Celsjusza), p?ywów oceanicznych oraz ciep?ych delikatnych wiatrów zaistnia?y tam idealne warunki nie tylko do wypoczynku podczas wakacji, ale tak?e do powstania niezwykle gro?nych, nieznanych dot?d drobnoustrojów. Mog? one zaatakowa? uk?ad pokarmowy cz?owieka, sprawiaj?c ?e wszelkie m?czne potrawy nie b?d? przyswajalne. Spo?ywacznie pokarmów pochodzenia m?cznego, takich jak makarony, pierogi, ?cianki dzia?owe i ciasta mo?e spowodowa? ataki chronicznego kichania. Kichanie jest tak silne i cz?ste, ?e mo?e doprowadzic do wyzi?bienia i ogólnego os?abienia organizmu, a w dalszym nast?pstwie - do ?mierci.

Sensacyjny referat prof. Djaggabbara poruszy? liczne dyskusje na temat wysp koralowych. Wielu naukowców, zw?aszcza pochodzenia ?rodkowo-europejskiego oraz W?ochów zanegowa?o mo?liwo?? istnienia bakterii wymienionych przez hinduskiego profesora.

Jeden z czo?owych polskich autorytetów w dziedzinie bakterii, dr in?. mgr msw. pko. Wies?aw Chum, twierdzi ?e drobnoustroje te nie mog? wywo?ywa? tak drastycznych efektów. Dr Chum, jak wiadomo, jest znanym koneserem zupy pomidorowej z makaronem oraz ?mietan?. Polskie ?rodowisko naukowe, oprócz wymienionego dr Chuma, jak na razie milczy w sprawie atolowych drobnoustrojów.

Biura podró?y nie zanotowa?y spadku zainteresowania wycieczkami do ciep?ych krajów i nad morza po?udniowe. Ostro?ni naukowcy twierdz? natomiast, ?e jest jeszcze zbyt wcze?nie na formu?owanie jakichkolwiek opinii na temat bakterii z mórz po?udniowych.

Foster Jones
2002-02-27

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa