NIEWIERZPLOT.COM > Z KRAJU
Nowa Ustawa w Sejmie

W miniony weekend w Sejmie przeg?osowano now?, kontrowersyjn? ustaw?. Pos?owie wprowadzili zmiany dotycz?ce kolejno?ci miesi?cy w roku. Wed?ug nowej ustawy po wrze?niu ma obowi?zywa? marzec.

Cel ustawy jest oczywi?cie tylko jeden: usun?? z naszego kalendarza zim?, która ju? od lat nie go?ci w naszym klimacie.

W?tpliwo?ci co do zasadno?ci nowej ustawy wyra?aj? specjali?ci meteorolodzy. Dr Janina Syp?o-Zawia??o z Instytutu Meteorologii i ?wiecenia S?o?ca twierdzi, ?e nawet rozporz?dzenie wydane przez najwy?szy organ ustawodawczy nie jest w stanie zmieni? porz?dku natury.

"Mo?na zmienic kalendarze, przyzwyczai? si? do nowego, skróconego roku, ale okres zimna nadal pozostanie" - mówi dr Syp?o-Zawia??o.

Pos?owie jednak uspokajaj? zdumion? opini? publiczn?: "Zanim uchwalili?my t? ustaw?, konsultowali?my si? z najwybitniejszymi specjalistami w dziedzinie meteorologii: mi?dzy innymi ze Swi?tym Miko?ajem, Kozio?kiem Mato?kiem i sam? Królow? ?niegu" - uspokaja? wodnik prasowy rz?du.

Dlaczego jednak ?wi?ty Miko?aj i Kozio?ek Mato?ek maj? by? autorytetami w zakresie pogody - tego nie wyja?ni?.

Nieoficjalnie dowiedzieli?my si? ponadto, ?e ?wi?ty Miko?aj przychyli? si? do ustawy, mówi?c ?e z ch?ci? b?dzie rozdawa? prezenty w ciep?ym klimacie, poruszaj?c si? na motolotni. Dzi?ki temu zm?czone renifery b?d? mog?y chwil? odpocz??.

Niestety, Królowa ?niegu nie znalaz?a czasu, aby porozmawia? z dziennikarzem Nie Wierz Plot.com.
O przebiegu sprawy b?dziemy informowa? czytelników na bie??co.

Foster Jones
2002-02-27

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa