NIEWIERZPLOT.COM > NAUKA
Prze?omowa technologia

Brytyjscy naukowcy dokonali prze?omu w dziedzinie nanotechnologii. Dzi?ki nowatorskim pomys?om doktora Adalberta Strocka uda?o im si? wyprodukowa? uk?ady scalone o rozmiarach ?cie?ek mniejszych ni? 0.01 mikrona. Sta?o si? to mo?liwe dzi?ki zastosowaniu technologii Cucumber-on-Insulator (COI). Polega ona na nak?adaniu warstw drobno posiekanej mizerii na substancj? nieprzewodz?c?.

Wykonane w tej technologii uk?ady scalone charakteryzuj? si? niskim zu?yciem energii i wysokim wspó?czynnikiem biodegradacji.

Na wie?? o powstaniu rewelacyjnej technologii ?wiatowe gie?dy zareagowa?y b?yskawicznym wzrostem firm z sektora rolniczego.

Jako ciekawostk? agencje poda?y, ?e wed?ug twórców prze?omowej technologii, stworzone w taki sposób chipy nadaj? si? do spo?ycia (o ile warstw? nieprzewodz?c? wykonano z pszen?yta).

Nie zasypiaj? gruszek w popiele równie? laboratoria ?wiatowych potentatów. Intel og?osi?, ?e jego konkurencyjna technologia ujrzy ?wiat?o dzienne w pierwszym kwartale przysz?ego roku. Wtedy w?a?nie do sprzeda?y trafi? pierwsze partie procesorów Intel Onion.

Alfonso y Veiga
2002-02-27

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa