NIEWIERZPLOT.COM > ZE ¦WIATA
Strajk pilotĂłw

Bordeaux, 6 grudnia 2001 (inf. w?.)

Na zako?czonym dzisiaj walnym zebraniu Mi?dzynarodowego Zrzeszenia Pilotów podj?to decyzj? o bezzw?ocznym rozpocz?ciu strajku.

Mimo tego, ?e obrady toczy?y si? za zamkni?tymi drzwiami, to do dziennikarzy dotar?y przecieki o gor?cym klimacie dyskusji.

Za ca?kowit? odmow? wykonywania obowi?zków s?u?bowych g?osowa?a podobno niewiele ponad po?owa delegatów. Przeciwnicy tego rozwi?zania starali si? zablokowa? g?osowanie, demonstracyjnie od?piewuj?c Hymn Nieustraszonego Pilota. Do g?osowania jednak dosz?o.

Przewodnicz?cy Mi?dzynarodowego Zrzeszenia Pilotów na zwo?anej konferencji prasowej wyrazi? zadowolenie z wyniku obrad i przedstawi? warunki postawione przez Zrzeszenie:


- skrócony cykl pracy
- wymiana baterii co 3 miesi?ce
- stosowanie wy??cznie baterii alkalicznych z atestem RCQL (Remote Control Quality Laboratories)

Do czasu spe?nienia wszystkich postulatów piloty na ca?ym ?wiecie nie b?d? obs?ugiwa? sprz?tu audio-video, autoalarmów, sterowanych samochodzików i wszelkich innych urz?dze?. Tak?e komputery nar?czne typu PalmPilot odmówi? pos?usze?stwa.

Na zako?czenie konferencji przewodnicz?cy wyrazi? solidarno?? z autopilotami samolotów likwidowanych linii Sabena i Crossair.

Alfonso y Veiga
2002-02-27

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa