NIEWIERZPLOT.COM > KULTURA
Mistyfikacja stulecia

San Marino, 6 grudnia 2001 (inf. w?.)

Fakty ujawnione przez "La gazetta dello electio" ods?aniaj? g??boko skrywane tajemnice portalu NieWierzPlot.com. Informacje przedstawiaj?ce prawdziwy obraz serwisu dostarczy? "La gazeccie" tajemniczy Signore X.

Z otrzymanych dokumentów wynika mi?dzy innymi, ?e w NieWierzPlot.com artyku?y pisze jedna i ta sama osoba, korzystaj?ca z wielu pseudonimów. Dla opinii publicznej to z pewno?ci? szok, ale 'Wanchior Melkowitz', 'Otokar Balcy', 'Wuj Szymon', 'Alfonso y Veiga', 'Podwojne Dno, Dno', 'Foster Jones', 'Venegor of Hesselink', 'Don Pedro', 'fifthbro' i wielu, wielu innych to ten sam cz?owiek.

Dziennikarze "La gazetty" znani s? z tego, ?e zawsze sprawdzaj? informacje przed ich publikacj?. Równie? w tym przypadku w?o?yli wiele wysi?ku w potwierdzenie wspomnianej teorii. Specjali?ci-psychologowie, na podstawie artyku?ów, stworzyli portret psychologiczny autora. Najemni hakerzy namierzyli i zidentyfikowali komputer s?u??cy do wysy?ania tekstów. Oto jaki obraz wy?ania si? ze zdobytych informacji:

Autorem, a raczej autork? artyku?ów w NieWierzPlot.com jest Maria Concepcia Suarez, lat 47, czarnoskóra podawaczka wikliny w fabryce mebli. Wraz z matk?, m??em i siódemk? dzieci mieszka na przedmie?ciach Monrowii (Liberia) w ma?ej, drewnianej chatce. Jest jedyn? reprezentantk? swojego kraju w curlingu. W wolnych od obowi?zków chwilach lubi s?ucha? progresywnego disco i oddawa? si? libacjom.

Kilka razy w tygodniu ubiera wojskowego buta, którego znalaz?a kiedy? przy drodze i udaje si? do pobliskiej kafejki internetowej, aby sp?odzi? nowy artyku?. Potem surfuje w Sieci i ircuje na kanale #nethack (gdzie jest zazwyczaj operatorem).

"La gazetta dello electio" podaje tak?e rys charakterologiczny przeci?tnego czytelnika portalu NieWierzPlot.com, ale jest on tak odra?aj?cy, ?e nie zostanie tu przytoczony. Periodyk ujawnia tak?e sposób dost?pu, pozwalaj?cy na publikowanie artyku?ów w serwisie. Aby tego dokona? nale?y zalogowa? si? jako "Fyrrdejuhhingkkunkassaniwerrtokullii" i poda? has?o "Thorgal". Dalej "La gazetta" zwraca uwag?, ?e nazwa u?ytkownika to najd?u?sze s?owo ?wiata, oznaczaj?ce w j?zyku szwedzkim breloczek do kluczy do kajuty kapitana ?eglugi dunajskiej. Znaczenie s?owa "Thorgal" nie jest znane.

Alfonso y Veiga
2002-02-27

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa