NIEWIERZPLOT.COM > POLITYKA
?adnie? I tak i nie!

Warszawa, 35 maja

Do Rejonowego S?du w Warszawie wp?yn?? akt oskar?enia wobec Polskiego Zwi?zku Konserwatystów Zapiek?ych. Sprawa zosta?a wszcz?ta z powództwa M?odzie?owego Ruchu Anarchistów Uporczywych (MRAU). Istot? sporu okaza?y si? wznosozne przez oba ugrupowania has?a.

Otó? MRAU twierdzi, i? cierpi straty mentalne w zwi?zku z niewybrednym przeinaczeniem ich zawo?ania ("Nie! ?ad - nie!") przez Zapiek?ych Konserwatystów, którzy posi?kuj? si? has?em "Nie?ad - nie!".

Pono? sprawa opar?a si? o specjalne komisje w Brukseli. Sekretarz jednej z nich, pan Pardon Posa Mya-Tanee-Mash o?wiadczy?, i? jest to ju? kolejna podobna konfliktowa sytuacja zaistnia?a w kraju m?odej europejskiej demokracji.

Pikanterii sprawie dodaje fakt, i? prawdopodobnie wkrótce stron? w konflikcie stanie si? tak?e Wilhelm Sasnal, o którego problemach pisali?my ostatnio ju? na naszych ?amach. Swego czasu, bezskutecznie usi?owa? oczy?ci? ze wszelkich zwi?zków z polityk? sw? grup? ?adnie. Wed?ug niepotwierdzonych informacji, przez kilka dni grupa funkcjonowa?a pod nazw? Ca?kiem Niczego Sobie, lecz szybko uzna?a to za wyj?tkowo nieudany pomys?.

Najbli?sze dni powinny przynie?? nam rozwi?zanie sporu.

Jan Piotr Szatan
2002-02-27

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa