NIEWIERZPLOT.COM > Z KRAJU
Drzewiej i dzisiaj

Wczoraj w Operze Le?nej w Topolu odby? si? fina? dorocznych wyborów drzewa roku.

Nale?y zaznaczy? rosn?ce zainteresowanie konkursem - tak ze strony startuj?cych kandydatów, jak i licznej rzeszy sympatyków. Trzeba przyzna?, i? konkurencja by?a tak powa?na, ?e wr?cz sz?y drzazgi.

Tym razem, palm? pierwsze?stwa wywalczy? jesion z Poznania. Tu? za nim uplasowa?y si? dwa sklonowane ?wierki.

Zwyci?zca, zapytany, na co przeznaczy wygran?, stwierdzi?, ?e planuje uwi? sobie jakie? mi?e gniazdko i ta okr?g?a sumka pozwoli mu przybli?y? si? do tego celu.

Niestety, nie oby?o si? bez niemi?ych incydentów, jak cho?by podcinanie ga??zi, na której siedzeli konkurenci. Pojawi?a si? tak?e grupka podpitych flisaków wznosz?ca okrzyki "Zaraz was st?d wszystkich sp?awimy". Szcz??liwie, oby?o si? bez wi?kszych nieprzyjemno?ci.

- To efekt braku odporno?ci psychicznej m?odych zawodników - powiedzia? nam organizator konkursu, pan Buk, którego ojciec zas?yn?? nadaniem wolno?ci drzewom ze swego tartaku - zapominaj?, ?e nie s? ju? krzaczkami, ale staj? si? dorodnymi drzewami. Brak im autorytetów, jak cho?by Bartek (Bart?omiej D?b - legendarny bojownik o prawa drzew - przyp. red.); musz? pami?ta?, ?e sami stanowi? nie lada przyk?ad dla m?odych sadzonek.

Imprezie towarzyszy?y tak?e koncerty -m.in. zagra? zespó? Belly, ze swoim sztandarowym utworem "Eat the tree" oraz dyskusja panelowa pod has?em "Pami?taj o swych korzeniach".

Ju? za rok kolejna edycja konkursu. Czekamy z niecierpliwo?ci?.

Jan Piotr Szatan
2002-02-27

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa