NIEWIERZPLOT.COM > ZE ¦WIATA
Inwazja opĂł?nia si?

Po raz kolejny przesuni?to dat? rozpocz?cia inwazji naszej planety. Zak?adany termin rozpocz?cia akcji "Radosny ?niwiarz" wskazywa? prze?om lutego-marca z mo?liwo?ci? po?lizgu do 2 tygodni. Rzecznik prasowy naje?dzców Dick Cheney t?umaczy? wczoraj przed rad? ONZ powody zmiany daty inwazji: "Oczekiwane straty w ludno?ci cywilnej spowodowanej zmianami pogodowymi s? du?o ni?sze ni? oczekiwali?my. Zdecydowali?my si? doinwestowa? projekty broni pogodowych i wywo?uj?cych trz?sienia ziemi, wybudowa? nowe kompleksy podgrzewaj?ce atmosfer? w Australii, Argentynie oraz Angoli i przy?pieszy? topnienie lodów Antarktyki. Obecne starania Illuminatich nie wydaj? nam si? zadowalaj?ce aby rozpocz?? inwazj?". Obecnie oficjalna wersja rozpocz?cia dzia?a? to prze?om 2003/2004. Do tego czasu zak?adane straty w wyniku "paradoksów" pogodowych powinny si?gn?? 80% ziemskiej populacji, co wydaje si? by? wymaganiem stawianym przed Tajnym Rz?dem. Z oczywistych wzgl?dów akcja musi by? zako?czona przed 24 grudnia 2012.

ded kennedi
2002-02-28

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa