NIEWIERZPLOT.COM > NAUKA
Komputery na wiadra?

Zespó? profesorów-doktorów z uniwersytetu w Bachajce (Ocean Atlantycki) dokona? sensacyjnego odkrycia, które mo?e odmieni? losy ?wiata.

Wed?ug informacji prof. Pontona, który uczestniczy? w odkryciu, przed rzeszami posiadaczy "takich du?ych metalowych skrzynek na narz?dzia" otwiera si? nowa perspektywa. B?d? mogli oni ju? nied?ugo, po zastosowaniu cukru pudru i dyskietki 3.5 calowej doprowadzi? do zwi?kszenia pojemno?ci komputerów osobistych. Dotychczasowe pojemno?ci wynosi?y 10 l dla obudowy typu midi-tower i 6 l dla obudowy typu desk-top. Obecnie obudowy b?d? mog?y pomie?ci? nawet trzykrotnie wi?cej! Jak powiedzia? nam prof. Ponton, najwa?niejsze jest w tej chwili opracowanie metody opró?niania odbudów, w celu powi?kszenia obj?to?ci.

Przytznamy si? nieskromnie, ?e dziennikarz serwisu Nie wierz plot.com - Foster Jones przyczyni? si? do zako?czenia tej frapuj?cej historii. W swojej rozmowie z prof. Pontonem zaproponowa? mu u?ycie ?rubokr?tu do usuni?cia podzespo?ów zajmuj?cych miejsce w obudowach. Prof. Ponton po us?yszeniu tej informacji oddali? si? biegiem w kierunku swego laboratorium, wymachuj?c przy tym r?kami i krzyc?c niezrozumia?e s?owa.

Z dziennikarskiego obowi?zku dodamy równie?, ?e hiszpa?ski producent kakako w proszku, opracowa? ju? metod? przerobienia pustych obudów midi-tower na wiadra, które b?d? wysy?ane do Ochotniczych Stra?y Po?arnych w Koz?ówce Dojnej, na Spitsbergenie i w zachodniej Botswanie.

Foster Jones
2002-03-17

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa