NIEWIERZPLOT.COM > ZE ¦WIATA
Tajemniczy blask Meg Ryan

W ci?gu ostatniego tygodnia, Hollywood obieg?a sensacyjna informacja dotycz?ca popularnej aktorki Meg Ryan.

O ca?ej sprawie donosz? nasi korespondenci z Los Angeles, co wi?cej, pozyskali?my jej potwierdzenie z kilku niezale?nych ?róde?. Sprawc? ca?ego zamieszania jest pewien miejscowy dziennikarz, wspó?pracuj?cy jako tzw. freelancer z wieloma poczytnymi ?urnalami.

Otó? ów dociekliwy fotoreporter, pan Papa Razzi, prywatnie krewniak Papa Mobile, postanowi? pozna? tajemnic? cz?stych spotka? panny Ryan i Toma Hanksa na planach kolejnych produkcji. Nale?y doda?, i? co lepiej poinformowane osoby z bran?y sugerowa?y spadek formy Hanksa. Tu i ówdzie mo?na by?o wr?cz us?ysze? opini?, i? ?wieci on li-jedynie ?wiat?em odbitym swej ekranowej partnerki.

Jak?e ogromne by?o zwidziwenie Razziego, gdy przez swój teleobiektyw pozna? prawd?. Mia?o si? bowiem okaza?, i? Meg Ryan jest... lampk? nocn?!

- Jestem przecie? gwiazd? - odpowiedzia?a aktorka zapytana o bij?cy od niej blask.
- Dobra, dobra - mia? jakoby odpowiedzie? Razzi i tym sposobem dziennikarska dociekliwo?? po raz kolejny pozwoli?a nam uchyli? r?bka tajemnicy ?ycia wielkiego ?wiata.

Jan Piotr Szatan
2002-03-18

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa